Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Αίτηση ένταξης και όροι χρήσης υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων


  1. Συναινούμε και αποδεχόμαστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω και δηλώνουμε ρητά ότι δεν επιθυμούμε να λαμβάνουμε πλέον τιμολόγια σε έντυπη μορφή.
  2. Σας γνωστοποιούμε παρακάτω τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (έως πέντε τον αριθμό) στις οποίες θα αποστέλλονται τα εκδοθέντα τιμολόγια. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί από την πρόσβαση οποιουδήποτε τρίτου στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας.
  3. Δηλώνουμε ότι θα σας ενημερώνουμε άμεσα για κάθε μεταβολή στα στοιχεία που έχουμε δηλώσει και ιδιαιτέρως στα στοιχεία διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αποκλειόμενης οιασδήποτε ευθύνης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την αδυναμία ή καθυστέρηση ενημέρωσης μας για την έκδοση των τιμολογίων, οφειλόμενη στον ανωτέρω λόγο.
  4. Δηλώνουμε ότι θα σας ενημερώνουμε άμεσα σε οποιαδήποτε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή μη λήψης εκδοθέντος τιμολογίου.
  5. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. διασφαλίζει ότι τα παραστατικά που μας διαβιβάζονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποτελούν επίσημα φορολογικά στοιχεία.
  6. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαβίβασης τιμολογίων. Σε κάθε περίπτωση, η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία μας ή/και τρίτων (θετική ή αποθετική) που τυχόν προκύψει, οφειλόμενη στην αδυναμία ή καθυστέρηση πρόσβασης μας στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  7. Διατηρούμε το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή με έγγραφο ή ηλεκτρονικό αίτημά μας, να ζητήσουμε από την Ο.Λ.Θ. Α.Ε. τη διακοπή ηλεκτρονικής διαβίβασης των τιμολογίων.

Επωνυμία εταιρίας
Επάγγελμα
Διεύθυνση
TK
ΑΦΜ
ΔΟΥ
Τηλέφωνο επικοινωνίας
Ονοματεπώνυμο εκπροσώπου
Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την παραλαβή των τιμολογίων
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 1 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 2 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 3 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 4 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 5