Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του άρθρου 20 της αναλυτικής Προκήρυξης, οι διακριθείσες προτάσεις αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΟΛΘ ΑΕ.

Οι μελέτες που διακρίθηκαν (τρία Βραβεία και ένας Έπαινος - Εξαγορά) σύμφωνα με τα πρακτικά της Κριτικής Επιτροπής και το οριστικό αποτέλεσμα του διαγωνισμού όπως επικυρώθηκε με την αριθ. 6898/09-12-2016 Απόφαση του ΔΣ/ΟΛΘ ΑΕ, είναι οι παρακάτω:


Βραβεία


Έπαινος